Reactie op artikel 'De persoon met een handicap is aan zet'

Mario Vanhaeren - vzw Oostrem

Reactie op het artikel De persoon met een handicap is aan zet op sociaal.net van Dhr. Dany Dewulf

Het artikel dat dhr. Dewulf, vanuit zijn eigen naam geschreven heeft, mist de nodige nuance. Het gaat voorbij aan de ontstaansgeschiedenis van heel wat voorzieningen in Vlaanderen. Als ‘instellingsdirecteur’ van Oostrem sta ik aan het hoofd van een voorziening die 50 jaar geleden als een eigenregieproject van ouders ontstond. Schoolverlaters van de school voor buitengewoon onderwijs Windekind Leuven konden niet doorstromen naar beschutte werkplaatsen en dagcentra bestonden nog niet.

Ouders legden geld samen om een huis in te richten en betaalden zelf een kinderverzorgster die zes zwaar meervoudig gehandicapte volwassenen begeleidde. De overheid zag dat het goed was en zorgde voor een wetgevend kader voor dagcentra. 10 jaar later, in 1976, ontvingen wij onze eerste subsidie. Ook dat heette toen ‘Vermaatschappelijking van de zorg’, nl. de gesubsidieerde professionele ondersteuning van projecten die in eigen regie ontstonden. Vandaag bestaat het gevaar dat vermaatschappelijking inhoudt dat alleen personen die over een eigen krachtig netwerk beschikken nog initiatief kunnen ontwikkelen. In dat geval spreken wij van een terugtredende overheid.

Instellingsdirecteur ‘Jan Raymaekers’ werd gevormd binnen de Oikonde filosofie en kent ook alles van een maximale betrokkenheid van het eigen netwerk en van vrijwilligers. Hij hoeft dus zeker niet de les gelezen te worden.

In plaats van de polemiek op te zoeken, moet de aandacht vooral blijven gaan naar de duizenden personen die nog steeds geen antwoord krijgen op hun vraag naar de nodige ondersteuning. Wij pleiten voor een én-én verhaal. Eigen regieprojecten moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zich ook verzekerd te weten van de nodige financiële middelen. Ik ben als vergunde zorgaanbieder betrokken op twee eigenregieprojecten en doe er in mijn schaarse tijd alles aan om deze projecten mee levensvatbaar te maken. Daarnaast zijn er de vele voorzieningen die niet beantwoorden aan het karikaturale beeld dat dhr. Dewulf schetst en die het vraaggestuurd werken in hun DNA hebben. Oostrem maakt deel uit van Kwaito, een Vlaams sociaal ondernemersplatform, dat elke dag invulling geeft aan begrippen zoals ethisch, sociaal, duurzaam ondernemen, in  verbinding en vanuit solidariteit met alle betrokken partijen.

Kwaito staat daardoor symbool voor heel wat voorzieningen in Vlaanderen, die zulke scheldpartij niet verdienen. Kwaito heeft geen problemen met de persoonsvolgende financiering. Het is enkel een andere manier om zorg te bekomen. Er zijn echter heel wat problemen gerezen bij de uitvoering van deze nieuwe financieringsstroom. Vandaar dat wij ook een procedure bij de Raad van State ingezet hebben om iedereen gelijke kansen en gelijke budgetten te bieden. Iedereen gelijk aan de meet en het recht voor alle personen met een beperking op een ondersteuningsbudget.

Als hulpverlener hebben wij begrip voor de situatie van dhr. Dewulf. Als vader van twee kinderen met een beperking zullen de frustraties vaak hoog oplopen. In plaats van schuldigen aan te wijzen, kan hij beter op zoek gaan naar bondgenoten om er samen voor te zorgen dat Vlaanderen een absoluut recht op zorg toekent. Dat was ook de boodschap die deze regering voor de verkiezingen mee kreeg: ‘Werk de wachtlijsten nu eindelijk volledig weg!’. Deze oproep werd niet gevolgd.

Namens CVBA SO KWAITO

Mario Vanhaeren 
Directeur vzw Oostrem